Natuur verdwijnt

De wet zegt: "Wie bos kapt, moet bos heraanleggen".
De wet zegt niets over wie dieren en planten laat verdwijnen.
Kan duindoornstruweel of een oeverzwaluw zomaar verhuizen naar boompjes die versnipperd in Vlaanderen 'gecompenseerd' worden voor de boskap voor Project One?

De ontbossing en afgraving om het terrein 'bouwrijp' te maken, vernietigde al 55 hectare waardevolle natuur. Het is meer dan bos alleen dat verdwijnt. De vergunning vernietigde leef- en broedgebieden van verschillende beschermde dier- en plantensoorten zoals de groenknolorchis, de meervleermuis, de oeverzwaluw en de rugstreeppad

De Schelde is een zeer belangrijke plaats voor planten en dieren.

Door de steeds groeiende industrie neemt de druk op de stukjes overgebleven natuur toe. Het havenbedrijf en de overheid moeten waken over de natuur en dit zoveel mogelijk bewaren voor het in stand houden van de diversiteit en het verhogen van de lucht- en waterkwaliteit. Zo zegt artikel 8 van het Natuurdecreet: “De Vlaamse regering neemt alle nodige maatregelen ter aanvulling van de bestaande regelgeving om over het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest de milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het behoud van de natuur en om het standstill-beginsel toe te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur.”

Klik op de tekst hierboven om het bezwaar te onderschrijven.

Deze omgevingsvergunning toekennen schendt het standstill-beginsel want er zal minder natuur zijn en meer plastic(fabriek).

De ontbossing omvat de vernietiging van een significante hoeveelheid duindoornstruweel, hoewel dit verboden is. Deze 22 jaar oude duindoorn is een plantensoort die een beschermd statuut als “verboden te wijzigen vegetatie” heeft. Daarom vraagt Ineos een afwijking aan. Het struweel aan duindoorn wordt gecompenseerd door inheems loofhout. Er is geen onderzoek gedaan in hoever duindoorn zomaar vervangen kan worden door loofhout in het compensatiebos. 

Ineos vraagt afwijkingen van het soortenbesluit aan voor vier broedvogels: de oeverzwaluw, de bergeend, de graspieper en de buizerd. Het verwijderen van deze twee stukken natuur in het havengebied heeft een negatieve impact op de continuïteit van broed, jacht- en leefgebieden over grotere afstand.

Klik op de Baardman om het bezwaar te onderschrijven

Broedvogels gebruiken deze oevers van de Schelde als broedplaats. Omwille van het beschermingsstatuut van deze soorten, is het opzettelijk verstoren, wegnemen of vernietigen van nesten verboden. Het soortenbeschermingsplan van de Antwerpse haven zegt dat er op termijn een vaste broedplaats kan komen voor de oeverzwaluwen, maar die is nog steeds niet gerealiseerd. In het kader van goed beheer dient dan ook voorzichtiger omgegaan te worden met deze oeverzwaluw. Daarnaast zijn
krakeend, tafeleend en wintertaling en tijdens sommige winters ook pijlstaart welkome gasten in dit gebied.

Er is geen onderzoek gedaan naar welke invloed de bouw van Project One gaat hebben op de habitat van de Kajatehoutspanner, een zeldzame nachtvlinder.

Klik op de tekst hierboven om het bezwaar te onderschrijven.

De impact van het project op luchtkwaliteit werd niet onderzocht, noch voor ontbossing of voor de uiteindelijke installaties, noch qua lokale impact of internationale milieueffecten. Nochtans bevindt zowel de Antwerpse haven als de stad Antwerpen zich in een wettelijk verplichte luchtkwaliteitszone, omwille van de onwettige luchtkwaliteitswaarden.

Klik op de afbeelding hierboven om het bezwaar te onderschrijven

Gezien de
grensoverschrijdende impact van de milieueffecten (o.a. broedgebieden, lucht- en waterverontreiniging), had deze aanvraag een internationaal openbaar onderzoek moeten krijgen. Dit is niet gebeurd, wat volstrekt onwettig is. “Bij deze beschrijving moet rekening worden gehouden met de op Unie- of op lidstaatniveau vastgestelde doelstellingen inzake milieubescherming, die relevant zijn voor het project.” Om die reden gingen de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zeeland in beroep tegen de vergunning. Want hun inspanning om vervuiling door stikstof te verminderen wordt tenietgedaan door de uitstoot van de nieuwe plasticfabriek van Ineos. Een Vlaamse rechter (Raad voor Vergunningsbetwistingen) gaf hen op 20 juni 2023 gelijk.

Maar Ineos wil meer. Ze wil over enkele jaren ook nog een vergunning aanvragen voor een propaandehydrogenatie-installatie. Zo'n fabriek zet propaangas om in propyleen. Dat wordt gebruikt om polypropyleen te maken. Dit is een type plastic dat voorkomt in bijvoorbeeld rietjes, scheepstouwen en onderdelen van elektronica en auto's. 

Zo verdeelt Ineos haar twee installaties plannen in verschillende vergunningsaanvragen. Dat maskeert de impact op de natuur. Want deze aanvraag houdt daardoor geen rekening met de impact van de indirecte, secundaire, cumulatieve en grensoverschrijdende effecten, conform bijlage 3 van de MER-richtlijn uit 2014.

Klik op de afbeelding hierboven om het bezwaar te onderschrijven
Volgens het onderzoeksrapport over pelletvervuiling van het Britse consultancybureau Eunomia in februari 2018 voor het Directoraat-Generaal Milieu (DG Environment) van de Europese Commissie, is de onnauwkeurige behandeling van plastic pellets (ook wel nurdles genoemd) in de industrie de tweede grootste bron van microplastics in het milieu, na de slijtage van banden. Reeds op dit moment is dit een ernstig probleem voor natuur en milieu in het Antwerps havengebied. In 2017 werden er naar schatting vier ton pellets verwijderd door het Antwerps havenbedrijf. In 2018 waren dat er 2,5 ton. Het gaat om miljarden pellets. Dit is een zware onderschatting. Let maar eens op de ontelbare pellets die je in het havengebied kan vinden, zoals in het slik- en schorregebied de Galgenschoor. Dit Natura 2000-gebied bevindt zich vlak naast de reeds bestaande installatie van Ineos.
Klik op de Kluut om het bezwaarschrift te onderschrijven

Elke bijkomende vervuiling op deze kwetsbare habitat met de bijhorende effecten op de aanwezige beschermde broedvogels, is als een verboden significant negatief effect te beoordelen.

Op basis van het voorzorgsprincipe moet Ineos werk maken van het vermijden aan de bron van plastic vervuiling in de natuur, en moet ze als vervuiler de rekening betalen voor deze maatregelen. Op dit moment gebeurt er vrij weinig. Ineos is lid van een vrijwillig pact voor bedrijven om verspilling van plastic pellets te voorkomen en tegen te gaan (Operation Clean Sweep). Veel uitleg, veel mooie woorden maar nauwelijks concrete acties. Acties die bovendien te beperkt zijn voor de schaal van het probleem. Met de bouw van een nieuw plasticfabriek en onder het huidige beleid zal de impact van dit probleem enorm toenemen. De bouw van extra installaties van Ineos is een stap in de foute richting. Nergens wordt concreet duidelijk gemaakt hoe men komt tot verandering. Een pact en hopen op een mentaliteitsverandering zijn gewoon te vaag en geen oplossing.

Klik op de tekst hierboven om het bezwaar te onderschrijven
Ook op vlak van NOx emissies ontbrak bij de vorige MilieuEffectenRapportering (MER) alle informatie. De projectaanvrager tracht nu met deze vierde aanvraag voor omgevingsvergunning duidelijker aan te geven wat de uitstoot qua NOx (en andere polluenten) zal zijn. Ze schrijven ook hoe ze trachten deze uitstoot te beperken. Dit is ook verplicht in het kader van Verdrag van Espoo (25/2/1991) dat bepalingen bevat over de emissies en luchtverontreiniging van SOx, NOx en andere zoals NH3 NMVOS, O3 en fijn stof. Ook het bouwen zelf zal leiden tot bijkomende uitstoot. Er wordt ingeschat dat bij de aanlegfase gemiddeld dagelijks 250 tot 450 vrachtwagens en zware machines zullen ingezet worden. Probeer dat eens voor te stellen. Het gaat om grondbewerkingsmachines, asfaltmachines, pletwalsen, dumpertrucks, vrachtwagens, tractoren, vorkheftrucks, bulldozers, betonmixers, hefkranen, lasapparaten, luchtcompressoren, gigantische stroomgeneratoren, bemalingspompen,....

Aanleg alleen al van de installatie wordt geschat op een uitstoot van 200.000 ton CO2 en 100 ton NOx.

Het gaat om meerdere tonnen NOx per maand die in de lucht terecht komen. Vooral de Zuidelijke werfzone met 22 ton NOx (ruwe schatting) uitstoot per jaar is de boosdoener (zie tab 'Stikstof) dat terwijl de lucht in Antwerpen is de vuilste van heel Europa. Er zijn bovendien geen maatregelen gepland of acties voorhanden die helpen om in de richting van de wettelijke grenswaarden te gaan.

Antwerpen is daarom geen gezonde stad. Gezondheidsnormenen hier elke dag overschreden.

Dit zorgt voor honderden

Klik op de afbeelding hierboven om het bezwaar te onderschrijven
 vroegtijdige overlijdens per jaar, honderden baby’s met longschade en ontwikkelings-achterstand en duizenden volwassenen per jaar met longschade, suikerziekte en hartproblemen. De slechte lucht maakte COVID-19 dodelijker in Antwerpen dan elders.

De uitstoot door de nieuwe plasticfabriek van Ineos zal dit nog erger maken.

Klik op het goudknopje om het bezwaar te onderschrijven
Dieren en planten van grote natuurgebieden zoals het Galgenschoor, de Opstalvallei, de Kalmthoutse Heide en de Brabantse Wal zullen lijden onder deze plasticfabriek.

Klik op de afbeelding hierboven om het bezwaar te onderschrijven.

Aangezien het verwijderen van grote hoeveelheden natuurgebied zonder meer een negatieve impact heeft op de lokale luchtkwaliteit, met name fijn stof, maar ook op andere polluenten en aangezien de haven van Antwerpen reeds onderhevig is aan een luchtkwaliteitsplan, moet de impact van deze plasticfabriek gemodelleerd worden op vlak van de  luchtkwaliteit.

Ethaankrakers stoten bovendien een hele reeks polluenten uit op relatief grote hoogte, waaronder NOx, PM, SOx, CO, CH3, VOCs en HAPs. Deze polluenten dragen op een negatieve wijze bij aan de achtergrondwaarden luchtvervuiling, inclusief over grote (grensoverschrijdende) afstanden. De aanvraag bevat onvoldoende internationaal onderzoek naar specifieke bijkomende vervuiling.

In totaal hebben bij vorige vergunningsaanvraag 37 milieuverenigingen een bezwaarschrift bezorgd tegen Ineos. Dit is ongezien in Vlaanderen.

Nog nooit was het protest tegen een nieuwe fabriek zo groot als tegen Project One.

Klik op de tekst hierboven om het bezwaar te onderschrijven

Lees meer:

https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/vernieuw-je-bezwaar-tegen-ineos-project-one-deadline-10-november/