Ontbossing

De CEO van Ineos schrijft: “Er zullen bomen verdwijnen, maar als compensatie zullen er meer bij­komen dan wettelijk verplicht is. Daarvoor engageren we ons, in nauwe samenwerking met Natuurpunt vzw.”

Laten we even stilstaan bij het woord ‘compensatie’. Het is niet dat er ergens een parking, een ongebruikte weg of een verlaten bedrijfsterrein wordt omgezet in bos.  Bomen worden meestal aangeplant op een gebied dat al vrij ‘natuurlijk’ is, bijvoorbeeld een verlaten veld. Natuurpunt die verantwoordelijk voor de compensatie van Ineos krijgt geld om gebieden te kopen en te beplanten. Zo kan Natuurpunt kan hun gebieden vergroten door aanpalende percelen of nieuwe stukken te kopen van bestaande boseigenaren. Natuurpunt krijgt dus enkele honderduizenden euro's van Ineos bos aan te kopen en in eigen beheer te onderhouden.

Indien er een terrein kan gekocht worden dat kan bebost worden, duurt het zo’n 30 à 40 jaar voor er een evenwaardig en even groot bos aanwezig is. Dus ook hier kan er bezwaarlijk sprake zijn van het woord ‘compensatie’. Nieuw bos heeft een achterstand in capaciteit om CO2 op te nemen en in natuurwaarde en kan die achterstand niet meteen goed maken t.o.v. een bestaand bos dat gekapt wordt.

Het is schandalig dat Ineos een een aparte aanvraag indient voor de ontbossing. De ontbossing dient samen beoordeeld te worden met het ganse project. Als het project er niet komt, is de ontbossing voor niets. Deze werkwijze is een overduidelijke schending van de Europese en lokale regelgeving.

Dat deze ontbossing nodig is voor een bodemonderzoek, is een drogreden van Ineos. De site bevindt zich immers op een ophoging van 5 meter zand die uitgevoerd werd in 1960 en ondertussen door spontane begroeiing een bos geworden is. In het archeologisch rapport stelt dat de werkdiepte 3,5 meter is en daarom geen verder onderzoek nodig heeft. De reden 'we willen een ontbossing voor een bodemonderzoek' (en dus de uiteindelijke installaties die er komen, nog niet mee te nemen in deze kapvergunning), is een manier om een volledig en volwaardig MillieuEffectenRapport te vermijden. Deze handelswijze schendt de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van Ineos.

Ineos schrapt een aantal percelen uit het eerste voorstel tot ontbossing maar past de benodigde ruimte voor het geheel niet aan. De aanvraag van augustus 2020 betreft dus grosso modo dezelfde als die van augustus 2019. De versnipperde boscompensatie over 25 verschillende percelen is totaal onvoldoende.


Tijdens een openbare onderzoek moeten de burgers en organisaties dertig dagen inzagetijd krijgen. Deze termijn werd niet gerespecteerd. De documenten -liefst 96 in totaal- waren slechts 21 dagen beschikbaar. Ineos stelde de documenten voor deze vernieuwde aanvraag pas nadat daarop werd aangedrongen ter beschikking. Bovendien viel het openbaar onderzoek opnieuw in een vakantieperiode, waardoor het voor burgers moeilijker was om inzage te krijgen en zich te organiseren rond een bezwaar.

De boscompensatie bestaat momenteel reeds uit niet minder dan 25 verschillende percelen die versnipperd liggen over heel Vlaaderen. Het is overduidelijk dat zulk een versnipperde boscompensatie op geen enkele manier de verloren natuurwaarde van het huidige bos kan compenseren. Die natuurwaarde als geheel en als belangrijke (laatste?) toevluchtsoord voor planten en dieren in de Schelde-delta is verloren. Ergens versnipperd in de Kempen of aan de Maaskant een stukje bos bij aanplanten compenseert die unieke plaats in de Schelde-delta niet.