Klimaat

Er zijn slimme, veilige en gezonde oplossingen om onze toekomst beter te maken.

De overheid moet aan Ineos vragen om die toe te passen. Politici moeten moedige keuzes durven maken.

Want om in 2100 een 1,5°C-scenario te halen, mag de mondiale uitstoot tegen 2030 niet meer dan 24 gigaton CO2 equivalent bedragen. Vandaag is dit 53 gigaton CO2 equivalent. Een goed klimaatbeleid betekent dat Vlaanderen minstens realiseert wat mondiaal gemiddeld nodig is. Regio’s in ontwikkeling hebben toegang tot basisrechten zoals voeding, water, huisvesting en basismobiliteit broodnodig. Dat zal hun uitstoot verhogen. Het Westen, onze industrie, zal dus méér moeten doen dan wat mondiaal gemiddeld nodig is. Dit rechtvaardigheidsprincipe staat ingeschreven in het Parijs-akkoord. Een ambitieuze klimaataanpak betekent dat we onze uitstoot jaarlijks met zo’n 15 % verlagen. Tegen 2030 houdt dit een vermindering in van 77% t.o.v. vandaag.

Klik op de tekst hierboven om het bezwaar te onderschrijven

De installaties waarvoor nu een vergunning wordt aangevraagd zullen operationeel zijn vanaf 2025-2026. Het businessmodel van Ineos plant om ‘op een technisch onduidelijke wijze’ uitstoot ‘in de toekomst’ te verminderen. De voorbije negen jaar slaagde de Vlaamse energie-intensieve industrie, waaronder de petrochemie in de Antwerpse Haven, er niet in broeikasgassen te reduceren. In de tien jaar tussen 2005 en 2016 daalde de uitstoot van broeikasgassen met 16%. Sinds 2016 werd er door de petrochemie nauwelijks vooruitgang gerealiseerd.

Klik op de afbeelding om het bezwaar te onderschrijven

Efficiëntieverbeteringen en optimalisaties leveren dus verwaarloosbare stapjes op, in vergelijking met de 77% die nodig is voor de zeven (bijna zes) jaar tussen vandaag en 2030.

Wat Ineos voorstelt is dus totaal onvoldoende om in lijn te blijven met het Parijsakkoord.

Om een voorbeeld te geven: minstens 300 windmolens van het allergrootste type zullen nodig zijn om via groene waterstof deze enorme hoeveelheid CO2 af te vangen en deze ene installatie klimaatneutraal te maken. Waar zal Ineos de ruimte en het geld vinden? Als Ineos écht werk wil maken van beperking van de opwarming van de aarde, zou het meteen een elektrische bouwen.

Een elektrische kraker om ethaan om te zetten in ethyleen zou veel logischer zijn dan een kraker op schaliegas. De omweg via waterstof is dan niet nodig.

Klik op de tekst om het bezwaar te onderschrijven


Geen extra uitstoot? Hoe kan Tom Meeuws beweren dat andere zwaardere vervuilers zullen verdwijnen? ‘Bestaan er eigenlijk nog zwaardere klimaatzondaars dan installaties op schaliegas?’ Methaanuitstoten en methaanafgifte bij de opwekking, het transport en de verbranding van dit schande-gas zijn niet opgenomen in de ETS-regeling. De methaanuitstoot bedraagt 12% het het nuttig gebruik ervan. Echter het gas is 86 keer schadelijker dan CO2.

De uitstoot CO2 veroorzaakt door het affakkelen, zeker niet te minimaliseren, telt niet mee in de ETS-handel. Neem daar nog bij dat Ineos de 'benchmark' voor Europese Emissiehandel weliswaar naar beneden haalt, maar lang niet voldoende is om in lijn te liggen met het Parijs-akkoord. Bovendien ligt de oorzaak van de emissie door winning van schaliegas buiten het werkingsgebied van ETC.  Daarom vervalst het transcontinentaal vervoeren van schaliegas het ETC-systeem. Ineos heeft binnen ETC een handelsvoordeel t.o.v. andere vervuilers, maar voor het klimaat is het resultaat dramatisch. Overigens tellen ook de emissies van internationale scheepvaart niet mee in ETC.

Over de ganse keten bekeken veroorzaakt 1 ton plastic gemiddeld 5 ton CO2. Voor plastic gemaakt van schaliegas (wanneer we dus de methaanemissies meerekenen) is dit naar schatting 6 ton CO2. Ineos plant een productie-eenheid die ongeveer 1,25 miljoen ton plastic per jaar zal produceren. Deze bijkomende installatie alleen al zullen dus verantwoordelijk zijn voor zo’n 7 miljoen ton bijkomende C02 per jaar, bekeken vanuit de ganse levenscyclus van plastic. Ter vergelijking: In 2011 bedroeg de totale CO2 uitstoot van België (alle sectoren excl. internationaal vlieg- en vrachtverkeer) 82,44 miljoen ton CO2 (Eurostat, 2014). Zelfs wanneer het plastic zou gemaakt worden met een elektrische kraker op groene stroom, zijn hiervoor meer dan 300 mastodont windmolens nodig van het allergrootste type, tiphoogte 180 meter. Dan is enkel de energie voor het productieproces ‘vergroend’, maar nog niet de grondstof (schaliegas) noch het eindproduct (dat meestal ook in een verbrandingsoven terechtkomt). Daardoor is dit project zelfs met CCS of met elektrische energie (in plaats van op schaliegas) niet verzoenbaar met de klimaatafspraken van Parijs.

Klik op de tekst om het bezwaar te onderschrijven

Lees meer:

Vernieuw nu jouw bezwaar tegen Ineos op de website van Grootouders voor het Klimaat