Klimaat

Om in 2100 een 1,5°C-scenario te halen, mag de mondiale uitstoot tegen 2030 niet meer dan 24 gigaton CO2 equivalent bedragen. Vandaag is dit 53 gigaton CO2 equivalent. Een klimaatbeleid impliceert dat Vlaanderen minstens realiseert wat mondiaal gemiddeld nodig is. Echter, om regio’s in ontwikkeling toegang tot basisrechten zoals voeding, water, huisvesting en basismobiliteit te garanderen, zal hun uitstoot verhogen. Het Westen, onze industrie, zal dus méér moeten doen dan wat mondiaal gemiddeld nodig is. Dit rechtvaardigheidsprincipe staat ingeschreven in het Parijs-akkoord. Een ambitieuze klimaataanpak betekent onze uitstoot jaarlijks met zo’n 15 % verlagen. Tegen 2030 houdt dit een vermindering in van 77% t.o.v. vandaag. 

De installaties waarvoor nu een ontbossing wordt aangevraagd zullen operationeel zijn vanaf 2023-2024. Het Parijs-akkoord is niet compatibel met een businessmodel dat plant om ‘op een technisch onduidelijke wijze’ uitstoot ‘in de toekomst’ te verminderen. De laatste zeven jaar slaagde de Vlaamse energie-intensieve industrie, waaronder de petrochemie, er niet in broeikasgassen te reduceren. In de tien jaar tussen 2005 en 2016 daalde de uitstoot van broeikasgassen met 16%. Sinds 2016 werd er door de petrochemie nauwelijks vooruitgang gerealiseerd.


Efficiëntieverbeteringen en optimalisaties leveren dus verwaarloosbare stapjes op, in vergelijking met de 77% die nodig is voor de tien jaar tussen vandaag en 2030.


Minstens 300 windmolens van het allergrootste type zullen nodig zijn om via groene waterstof deze enorme hoeveelheid CO2 uitstoot af te vangen en deze ene installatie klimaatneutraal te maken. Waar zal Ineos de ruimte en het geld vinden? Als Ineos écht werk wil maken van beperking van de opwarming van de aarde, zou een elektrische kraker om ethaan om te zetten in ethyleen dan niet logischer zijn dan een kraker op schaliegas? Arthur Follebout van Climaxi “We pallaveren al zo lang over het klimaat en dan komt er een bedrijf dat elk jaar opnieuw 1,5 ton bijkomend wil uitstoten. Hoe is dit mogelijk?”

Geen extra uitstoot? Hoe kan Tom Meeuws beweren dat andere zwaardere vervuilers zullen verdwijnen? ‘Bestaan er eigenlijk nog zwaardere klimaatzondaars dan installaties op schaliegas?’ Methaanuitstoten en methaanafgifte bij de opwekking, het transport en de verbranding van dit schande-gas zijn niet opgenomen in de ETS-regeling. De methaan-uitstoot bedraagt 12% maar het is een gas dat 86 keer schalelijker is dan CO2! De uitstoot CO2 veroorzaakt door het affakkelen, zeker niet te minimaliseren, telt niet mee in de ETS-handel. Neem daar nog bij dat systeem voor Europese Emissiehandel weliswaar CO2 naar beneden haalt, maar lang niet voldoende is om in lijn te liggen met het Parijs-akkoord. Bovendien ligt de oorzaak van de emissie door winning van schaliegas buiten het werkingsgebied van ETC.  Daarom vervalst het transcontinentaal vervoeren van schaliegas het ETC-systeem. Ineos heeft binnen ETC een handelsvoordeel t.o.v. andere vervuilers, maar voor het klimaat is het resultaat dramatisch. Overigens tellen ook de emissies van internationale scheepvaart niet mee in ETC.

Over de ganse keten bekeken veroorzaakt 1 ton plastic gemiddeld 5 ton CO2. Voor plastic gemaakt van schaliegas (wanneer we dus de methaan-emissies meerekenen) is naar schatting 6 ton CO2. Ineos plant een productie-eenheid die ongeveer 1.25 ton plastic per jaar zal produceren. Deze bijkomende installaties alleen al zullen dus verantwoordelijk zijn voor zo’n 7 Miljoen ton bijkomende C02 per jaar. Ter vergelijking: In 2011 bedroeg de totale CO2 uitstoot van België (alle sectoren excl. internationaal vlieg- en vrachtverkeer) 82,44 Miljoen ton CO2  (Eurostat, 2014). Zelfs wanneer de plastic zou gemaakt worden met een elektrische kraker op groene stroom, dan zijn hiervoor meer dan 300 mastodont windmolens nodig zijn van het allergrootste type, tiphoogte 180meter. Dan is enkel de energie voor productieproces ‘vergroend’, maar nog niet de grondstof noch het eindproduct (dat meestal ook in een verbrandingsoven terecht komt). Daardoor is dit project zelfs met CCS of met elektrische energie (in plaats van op schaliegas) niet verzoenbaar met de klimaatafspraken van Parijs.